mandag 27. oktober 2014

ER DET MULIG AT HUN GÅR IGJEN I URDIHUSET?

Frida Hoeck Rusti
Ryktene sier at hun gjør det..


Frida Hoeck Rusti, tysk-norsk maler, født i Karlsruhe, gift med maleren Olav Rusti. Var bosatt i Norge fra 1893; i Leikanger til 1895, deretter i Bergen, bortsett fra 1947–58 da hun bodde i Strandebarm. Hun var kunstutdannet i Karlsruhe, Berlin og Paris. Som sin mann, som hun traff i Tyskland 1886, malte hun særlig portrett- og sjangermalerier.

”Ho var reist ned til Tyskland att eingong, skulde gjesta folket sitt. Med ho var der, fall Rusti sin aarmaalsdag inn. Ho gjekk daa og grunda paa kva ho skulde senda honom til gaava, men kunde ikkje raada seg til noko, for ho kjende mannen sin forvæl med hans strenge kunstsmak. Sette ho seg so ned og skreiv eit framifraa godt brev paa norsk landsmaal til mannen sin. Det var eit godt grip um Olav Rusti sitt trugne norskdomshjarta; ho kunde aldri gjort det betre”. Lars Kinsarvik i Minnestykke, 1921.

Olav Rusten var født i Vanylven på Sunnmøre 29. mars 1850 og døde i 1920. Han gikk ved ”Eckresbergs Malerskole” i Kristiania og senere ved Akademiet i København. Fra 1873 til 1892 oppholdt han seg i Tyskland. Rusten var målmann, noe som førte til at han endret etternavnet sitt til Rusti, fordi det hørtes mer norsk ut. Han var talsmann for bygdekultur og tradisjoner; formann i Vestmannalaget, styremedlem i Kunstforeningen og medlem av tilsynsutvalget i Billedgalleriet. Frida Hoeck Rusti ble født i Karlsruhe i Tyskland 21.april 1861 og døde i 1963. Hun studerte malerkunst i Berlin og Paris. Olav og Frida møttes i Tyskland og giftet seg i 1892. De flyttet til Systrond ved Sognefjorden og bodde der frem til 1895, da de kjøpte eiendommen ”Urden” på Damsgård. Hjemmet deres ble et samlingspunkt for kunstnere. Blant annet ble den første Landskappleiken på hardingfele holdt i Urdihuset i 1896. Både Olav og Frida arbeidet først og fremst som portrettmalere.
Da Frida ble enke i 1920 holdt hun en ustilling og fikk solgt så mye at hun ble kvitt de økonomiske problemene ekteparet hadde levd med i mange år. Under okkupasjonen bodde Frida i Strandebarm og malte landskapsbilder. Etter krigen flyttet hun tilbake til Bergen, men klarte ikke lenger å bo i Urdihuset.

 
Personene på bildet er stående fra venstre: Olav Rusti, Olav Høstmark, Erik Rusten, Louise Rusten. Sittende: Amalie Rusten, Frida Rusti , Hildur Hirth. Ukjent årstall. Foto: ukjent, UBB.


Frida Hoeck Rusti (1861 - 1963)

Av Kjell Røysum
Sjølv om Frida Rusti berre budde ca. 3 år fast i Leikanger, gav ho oss verdifulle kulturskattar i form av eit ukjent antall måleri.  Etter at ho og ektemannen, Olav Rusti flytte til Bergen i 1895, var dei ofte på vitjing i Leikanger der han hadde foreldra sine. I tida rundt århundreskifte måla ho mykje på Røysa og var nok eit kjærkomment innslag i miljøet både der og i resten av bygda. Det var mange folk som vitja Røysa i desse åra, både turistar og  jegerar, og ho treivs nok godt der det var mange folk ho kunne snakka med. Mange av hennar beste målarstykke er frå Hermansverk.
 
Frida Rusti var lita og spebygd. Ho var utadvendt, omgjengleg og hadde lett for å oppnå kontakt med folk med sin behaglege veremåte.  Andletet var åndfullt og augo var livfulle. 
 
Bestemor mi, Astrid Røysum Njøs (1900 - 1976) sa at ho vart måla av Frida Rusti ikkje berre ein gong, men kanskje nærare hundre gonger.  Ho snakka ofte og varmt om kunsterinna.   Då Astrid voks opp heldt ho framleis kontakten med Frida Rusti, og var på vitjingar hjå Frida og Olav Rusti i kunstnarbustaden Urdi.  Dette minnast ho all si tid og verdsette det svært høgt.  Astrid fekk ogso treffa mange kjente folk i Urdi.  Den ho snakka oftast om var nok Arne Garborg. 100 år gamal skreiv Frida Rusti med sirlig håndskrift om "minnene fra vårt kjære Røysum".  Astrid er ofte avbilda med ei fin dokke som ho skal ha fått av Rusten-familien. 
 
Frida Hoeck Rusti vart  født   21. april 1861 i Karlsruhe i Tyskland og var dotter av ein hotelleigar. Alt i 12-års-alderen tok ho til å teikna og måla, og det viste seg snøgt at ho hadde store talent.  19 år gamal hadde ho den fyrste framsyninga si, og fyrste måleriet vart selt for 300 Mark.    Ho studerte i Berlin hjå Gussow (Krohg sin lærar), og 22 år gamal for ho til Paris for å  studera målarkunsten vidare.  To år seinare debuterte ho (1885).
 
På ein av turane til Paris var ho innom Maulbronn - eit gamalt nedlagt kloster i Würtenberg.  Der møtte ho i 1886 den norske kunstnaren Olav Rusti  som gjorde eit stort inntrykk på ho.  Olav Rusti hadde på det næraste "murt seg inne" i dette klosteret for å meditera og setja kunnskapane frå læreåra i München ut i livet. I Paris studerte ho under leiing av Merson, og  kunnskapane ho fekk med seg herifrå brukte ho som grunnlag for arbeidet sitt heile livet igjennom.  Fleire somrar drog ho til Maulbronn for å møta andre kunstnarar og spesielt Olav Rusti.  Sjølv om ho rekna med at kunsten kom til å kreva all hennar tid, og at det ikke var rom for mann og famile, var det likevel ho som tok initiativet til ekteskap  etter å ha kjent  Olav Rusti  i 8 år.     
 
Olav Georg Martinius Rusti vart fødd i Vannylven 29. mars 1850.  Far hans var lærar Abraham Olsson Rusten  (1817 - 1897) , og mor hans, Antonette Marie Olsen (1821 - 1905) frå Sveio,  høyrde til Juul og Munthe-slektene.
 
Frida Rusti fortalde i eit avisintervju at Abraham Rusten var klokkar i Søgne ved Kristiansand medan Bjørnson var prest. (Han song mellom anna i bryllaupet til Bjørnstjerne Bjørnson.)  Presten var ikkje særleg godt likt i bygda, og ein gong  han  hadde bestemt offer for seg sjølv og klokkaren, fekk klokkaren mykje meir pengar enn presten.  Etter dette vart klokkaren  so dårleg handsama av presten at han fann det klokast å flytta.
 
Alt i konfirmasjonsalderen var det klart at Olav Rusten hadde kunsteriske talent.  I 1867 kom han inn på "Eckresbergs Malerskole" i Kristiania og seinare var han elev ved Akademiet i København.  Sommaren 1871 farta han rundt i Hallingdal, Numedal og Telemark og teikna og måla.  Etter dette hadde han ein utstilling i Kristiania Kunstforening før han reiste til München for å studera i 1873.  Han vart verande i Tyskland heilt til 1892.
Olav Rusti kjempa hardt for målsaka, bygdekulturar og -tradisjonar og  endra til og med navnet sitt frå Rusten til Rusti fordi dette høyrdest meir norsk ut.  Han arbeidde mykje med å få fram  særprega norske bondetradisjonar i nye interiør og det skal finnast store bunkar med slike skisser etter han.
 
Etter kvart gjekk det saktare med målarkunsten hans.  Han arbeida prøvande, var so nøye og stilte so store krav til seg sjølv og arbeidet sitt at fleire kunststykke aldri vart ferdige.  Det er sagt at han kunne arbeide med eit måleri i to år før han til slutt kasta det.
Som menneske var han inneslutta og funderande, nærast som ein motpol til den lystige Frida Rusti.
 
Frida og Olav Rusti flytta til Systrond og gifta seg i 1892 .  Den fyrste tida budde dei i Samson-huset ved Skak-Nils-kaien.  (Nevnt i Systreningen nr. 1)  At dei kalla dette huset Soria Moria kan vel tyde på at dei var lukklege i sin eventyrverden.  Seinare bygde dei seg ei hytte på Leikanger der foreldra hans budde.  Mange reiser og studieopphold rundt om i Europa gjorde sitt til at Frida Rusti vart  orientert mot kontinentet og ho var nok inderleg klar over at det kom til å verta ei vanskleg omstilling å flytta til Norge.  Ho måtte læra norsk og ikkje minst ein framand kultur å kjenna, og ho måtte skapa seg eit kunstnarnavn og ein posisjon.  Ho var klar over at det var hennar produksjon som måtte skaffa  pengar  i kassen,  men  stod hardt på og lærde fort  norsk.  Det nye miljøet skapa heller ikkje problem for ho.   Hennar kunstneriske eigenskapar var ikkje avgrensa til målarkunsten.  Ho var svært praktisk anlagt, og greidde å gjera seg nytte av det ho hadde for handa.  Dette kom godt med for to fattige kunstnare. 
 
I 1895 flytta dei til Bergen og kjøpte eigendomen "Urden" på Damsgård ved Laksevåg som vart omdøypt til "Urdi".  Dette flotte gamle Emperie-huset skulle koma til å verta eit samlingspunkt for fleire slag kunstnarar.  Olav Rusti var aktivt med i mållaget Vestmannalaget, og hadde javnleg kontakt med kjente folk som Arne Garborg, Ivar Mortenson, Kristofer Janson.  Rusti var ei stund formann i Vestmannalaget, og han var styremedlem i Kunstforeningen og medlem av tildynsutvalget i Billedgalleriet.  Urdi husa mange slags folk: Kjøpmenn, diktarar, bildande kunstnarar, folkemusikarar og scenekunstnarar.  Nikolai Astrup hadde og god kontakt med Rusti, særleg fordi begge kjempa for målsaka i tillegg til felles kunteriske interesser.  Olav Rusti vart også ei inspirasjonskjelde for unge kunstnarar i Bergen.
 
Den fyrste Landskappleiken på hardingfele  fann stad i Urdi i 1896, like etter at dei hadde flytta dit.  Økonomien var skral, og sjølv om dei hadde hus hadde dei nesten ikkje stolar å sitja på. Det kom mange kjente musikarar, mellom mange Grieg, Olav Mo og Sjur Helgeland. Huset var ikkje akkurat rikt på mat og drikke, so etter kappleiken serverte Frida Rusti heimelaga vin til gjestene. 
 
Då Grieg fekk vita at Frida Rusti var fødd i Karlsruhe fortalde han om ein pinleg episode han hadde hatt der: Han hadde gjeve ein konsert der både Storhertugen og Hertuginna var til stades.  Etter konserten kom dei opp på podiet for å helsa på Grieg.  Han gjorde då noko som slett ikkje var vanleg: Han snakka til dei fyrst, og folk i salen stivna forskrekka til.  
 
Då Frida Rusti vart enke i 1920 var økonomien dårlig og alt såg mørkt ut, men ho fekk hjelp av ei venninne som organiserte ein utstilling.  Der vart det solgt so mykje at ho var kvitt sine økonomiske problem.
 
Under krigen måtte Frida Rusti flykta frå Urdi, fordi det låg so nær Marineholmen.  Det var fleire innbrot i Urdi, og mykje verdifullt materiale vart vekke, mellom anna alle fotografia ho hadde av måleria frå Røysa.  Ein mann frå Bergen skreiv til ho seinare og sa han hadde fått kjøpt maleriet "Vesle Kari med poteter".  Dette var Kari Røysum som døydde ung.  Måleriet vart seinare avbilda i tidsskriftet Urden.
 
Ho skamma seg over sitt folk under krigen, og ville helst gøyma seg vekk.  Dette var noko av det verste ho opplevde.  Ho budde so i fleire år i Strandebarm og måla landskap.  Frida Rusti vart fyrst kjent som portrettmålar, men viste etterkvart at ho greidde å festa flott natur og fine stevningar til lerrettet på ein måte som tiltala folk flest.   Sjølv om det var mange flotte motiv der kjende ho seg einsam, og flytta til Bergen att etter Krigen.  Ho greidde ikkje å bu i Urdi lenger, og selde huset billigt til tre kunstinstitusjonar.  Ho såg på det som ei kulturoppgåve.
 
Nokre og nitti år gamal fekk Frida problem med synet, og det såg ut for at ho skulle verta blind.  Det vart intensivkurs med blindeskrift og to spesialbøker vart lesne med fingertuppane. Men det utrulege hende.  97 år gamal greidde legane å gje henne synet attende, og ho kunne ta opp att malarkunsten.
 
100-årsdagen vart feira i Urdi. Det var Bildende kunstneres forening som markerte dagen ved å arrangera  utstilling der. Vertinna tok imot mange gjestar i Nordre Sal, som før hadde vori atelieret hennar. Det var folk tilstades frå Billedgalleriet, Kunstforeningen, Kulturhistorisk selskap, Kunstnersamfunnet, Vestmannalaget og Norsk spelemannslag.  Ho hadde og vitjing av Angnes Steineger som ho hadde delt hybel med i Paris i studietida og var to år yngre. Frida Rusti heldt fram med å måla heilt til det siste.  Ho hadde liggjande mange skisser som ho bygde vidare på.  Ho hadde ein uforståelig produksjon men som ho skal ha sagt:  "Mine billeder for alle vinder". 
 
102-årsdagen vart feira på Diakonissenes Pleiehjem. Vennina Agnes Steineger var ogso tilstades.  Tilsaman var dei 202 år! Det strøymde inn helsingar og gaver frå mange foreningar og lag.  Ho måla framleis  og då ho fylte 102 år den 19. april hadde ho alt måla 21 akvarellar dette året.  Frida Rusti var klar og åndsfrisk til det siste.

Kjelder:    Astrid Røysum Njøs (1900 - 1976), Bergens Tidende april 61 (Ukjent dato), Sogn Dagblad nr 37 1961, Dagen, mandag 17. april 1961,  Avisutklypp av ukjent opphav.    

onsdag 22. oktober 2014

UNGER PÅ BURSDAGSFEST


PÅSTAND

Ungene elsker å være i Urdihuset! Vi tror det er fordi her kan de bestemme litt selv og kan bevege seg fritt i de store stuene. Løpe litt, danse litt, turne litt eller gjemme seg for husspøkelse Frida eller de andre vennene sine ;-)


 
 
PIZZA &  KINO eller TACO & DISCO eller kanskje SUSHIKURS?
Bursdagsfeiring er først og fremst på søndager, men andre dager kan gå hvis det er ledig plass. Bursdagene varer ca. 2,5 t og passer for barn fra 9 år og oppover. Vi kan tilpass innholdet i bursdagen etter ønske, bare spør oss 
 
 
Aktivitet 1  |  KINO
Se favorittfilmen din på kjempestor vegg. Alle barna får ligge/ sitte på gulvet på skinnfeller med masse deilige puter. I baren er det popcorn, chips og smågodt
Merk! Film må medbringes.
 

Aktivitet 2  |  DISCO
Skikkelig diskomusikk på høyt volum. Vi danser og koser oss. I baren er det popcorn, chips og smågodt.

Menyvalg 1  |  TACOBUFFET
Takoskjell, lefser, krydret kjøttdeig, ost, rømme, guacomole,  friske grønnsaker og salat. I kjøkkenet lager vi vedens beste jordbær og bringebærsmudi

 
 
Menyvalg 2  |  PIZZABAKERI
Alle lager sin egen deilig pizza i kjøkkenet sammen med pizzakokken. Barna velger fyll som pepperoni, kjøttboller, skinke, paprika. Rømmedipp som topping til de som vil ha det.


MAT + AKTIVITET
4950,- for 12 personer inkl. valgfri meny og aktivitet
350,- pr person ved flere enn 12 personer
Begge menyene inneholder mat, drikke, 3 typer smågodt, popcorn og isbuffet med kuleis i kjeks.
Merk! Booking tidligst 4 uker før feiringen
  
NYHET!
SUSHI + VÅRRULLER
Ungene lager selv ulike sushivarianter med rå fisk, tempurascampi og vegetar. Vi lager også vårruller som alle liker. Maten koser vi oss med etter kurset. Her er meny og aktivitet samlet, drikke, is poppcorn og smågodt er inkl. i kurset
  

Booking
Ta kontakt med Janne
janne@urdihuset.no/ mob. 48 16 22 13

tirsdag 7. oktober 2014

STENGT I HØSTFERIEN
Kok en god suppe i høstferien på god norsk blomkål mens vi holder stengt for å slipe gulvene i huset  :-)

Hilsen Janne & Cecilie

fredag 19. september 2014

FEST AV DEG 40- ÅRSKRISEN I URDIHUSET


 


Urdihuset kan du leie til bryllup, konfirmasjon, julebord og så klart runde dager som 40- årsdager. Huset med sine store lyse stuer og deilige bakhage egner seg godt til fest og fanteri

Fra kjøkkenet i Urdihuset serverer vi deilig hjemmelaget mat med skikkelig god SMAK. Drikkevarer kan du ta med selv om ønskelig ellers fikser vi selvsagt det

 

Lett krise?
Rett og slett en egen meny til jenter & gutter som fyller 40!
Dette er en buffet med stor SMAK som serveres kald når gjestene er klare.
PS! Menyen kan også brukes til andre kritiske feiringer..

Dillkremet pastasalat med reker og plommetomat
Pannestekt kyllingbryst med peanøttsaus
Bladsalat med melon og honningsyltet løk
Pestomarinerte oliven & oliven fylt med fetaost
Selbu blå med plommechutny
Fransk brie med eplesyltetøy
Hjemmelaget brød og epleaioli
 
Pris pr. person 345,-


Full krise?
Menyen over leveres også med kanapeer/ sushi som en snaks til velkomstdrinken + nydelig peanøttkake & kaffe/ te


Pris pr. person
495,-

 
Booking & visning
Ta kontakt med på:
janne@urdihuset.no/ mob. 48 16 22 13
 

torsdag 18. september 2014

fredag 29. august 2014

FREDAG IGJEN OG NY HØSTPIZZAFREDAGSPIZZA MED HONNINGSYLTET LØK

PÅ PIZZAEN
Litt osteblanding
2-3 typer løk marinert i litt akasiahonning i ca. 30 min
Små søte tomater
Choritzopølse fra Solheim kjøtt
Hjemmelaget peanøttpesto


 
 

Pizza bunn, litt grov for mer næring og smak
1-2 dl kefir
4 dl vann
20 g gjær
1 ss salt
6 dl fint speltmel
Ca 4 dl grovt speltmel
1-2 dl olivenolje
2 ss sukker

 
 
 
Hjemmelaget pizzasaus
2 kg tomater
2 fedd hvitløk
2 dl sukker
Litt soyasaus
1 dl olivenolje
2 ss urtesmør

Finhakk hvitløk og surr lett i urtesmøret. Kutt tomatene i biter og ha resten av ingrediensene i pannen. La sausen småkoke i noen timer. Lag skikkelig store porsjoner og ha i syltetøyglass i frysen. Sausen er veldig deilig i lasagne eller til andre pastaretter
 
 
 
HØST
Litt osteblanding
Chevreost i tynne skiver
Multer eller litt multesyltetøy
Hasselnøttsalami fra Solheim kjøtt
Litt osteblanding
2-3 typer løk marinert i litt akasiahonning
Tomater
Choritzopølse fra Solheim kjøtt
Hjemmelaget peanøttpesto, se oppskrift litt lengre nede på siden
Steinsopp
Kantarell
Champingjong
Hvit løk, ikke hvitløk :-)
 
Kjevle pizzabunnene tynne og ha fyllet på. Jeg starter vanligvis med sausen så osten og resten av ingrediensene på toppen.

Hjemmelaget peanøttpesto
1 potte basilikum
150 g peanøtter
100 g parmesan
3 dl olivenolje
2 fedd hvitløk
1 ss akasiahonning
 
Ha alt i en blender til det er en jevn røre. Bruk mer olje dersom pestoen er litt for tykk. Fordel pestoen i gode syltetøyglass og hell over litt mer olivenolje på toppen. Men et lag olje på toppen holder pestoen seg i uker i kjøleskapet.

Fotograf: Øyvind Ganesh
Bildene og oppskriftene er lånt fra TENDENS
Maten er lager av Urdihuset, Janne Gullaksen
 
Ny pizzaoppskrift neste uke
God fredag!


onsdag 27. august 2014

FROKOST PÅ SENGEN

kan vi ikke by på i Urdihuset, men nytraktet kaffe og deilig frokost kl. 0800 det har vi til alle som bruker huset til MØTEPLASS

NYHET! Denne høsten har vi plukket PLOMMER i Hardanger og lager i disse dager vårt eget plommesyltetøy... ja med litt hjelp fra Jane som er konen til Henning på Spildegarden i Øystese. Syltetøtet smaker veldig på nystekte rundstykker på toppen av en skive blåmuggost

Vi har selvfølgelig den gode eplemosten og eplemarmeladen på lur også
MØTEPLASS
Dagtid: 0900 - 1600
Pris per pers: 595,-

Minimum 8 personer
Inkludert i prisen:
Møterom
Videokanon og lydanlegg
Trådløst nettverkstilkobling
Tegnetavle
Kaffe/te 
Frokost
Frukt
Lunsj
Dagens bakst

EPLEMOSTPAKKEN
Smak og drikk eplemost fra hagen hele dagen. Aromaeple, Gravenstein og Iduneplet
 
LEIE MØTEROM UTEN SERVERING
Mandag - torsdag kl. 0800-1600 1500,- pr dag
Mandag - torsdag kl. 1600-2400 2000,- pr dag


 
EVENT
Ved leie av møterom i Urdihuset kan vi tilby flere aktiviteter som kan gi møtet et positivt og kreativt innslag i dagen. Klikk øverst på siden på EVENT
 


Booking
Ta kontakt med Urdihuset
janne@urdihuset.no/ mob. 48 16 22 13

fredag 22. august 2014

FREDAGSPIZZA + MULTER

 
 
FREDAGSPIZZA er godt! Lag noen med litt grovere bunn og bruk det du finner utendørs akkurat nå. Ps! Hvit løk er ikke det samme som hvitløk og det får kjøpt den hos Olivenmat i Michael Krohnsgaten like bortenfor Danmarksplass :-)
 

 

Pizza bunn, litt grov for mer næring og smak
1-2 dl kefir
4 dl vann
20 g gjær
1 ss salt
6 dl fint speltmel
Ca 4 dl grovt speltmel
1-2 dl olivenolje
2 ss sukker
 
 
 
Hjemmelaget pizzasaus
2 kg tomater
2 fedd hvitløk
2 dl sukker
Litt soyasaus
1 dl olivenolje
2 ss urtesmør
Finhakk hvitløk og surr lett i urtesmøret. Kutt tomatene i biter og ha resten av ingrediensene i pannen. La sausen småkoke i noen timer. Lag skikkelig store porsjoner og ha i syltetøyglass i frysen. Sausen er veldig deilig i lasagne eller til andre pastaretter
 
 
 
HØST
Litt osteblanding
Chevreost i tynne skiver
Multer eller litt multesyltetøy
Hasselnøttsalami fra Solheim kjøtt
Litt osteblanding
2-3 typer løk marinert i litt akasiahonning
Tomater
Choritzopølse fra Solheim kjøtt
Hjemmelaget peanøttpesto, se oppskrift litt lengre nede på siden
Steinsopp
Kantarell
Champingjong
Hvit løk, ikke hvitløk :-)
 
Kjevle pizzabunnene tynne og ha fyllet på. Jeg starter vanligvis med sausen så osten og resten av ingrediensene på toppen.
Hjemmelaget peanøttpesto
1 potte basilikum
150 g peanøtter
100 g parmesan
3 dl olivenolje
2 fedd hvitløk
1 ss akasiahonning
 
Ha alt i en blender til det er en jevn røre. Bruk mer olje dersom pestoen er litt for tykk. Fordel pestoen i gode syltetøyglass og hell over litt mer olivenolje på toppen. Men et lag olje på toppen holder pestoen seg i uker i kjøleskapet.
Fotograf: Øyvind Ganesh
Bildene og oppskriftene er lånt fra TENDENS
Maten er lager av Urdihuset, Janne Gullaksen
 
Ny pizzaoppskrift neste uke
God fredag!